โทร. 095-5569429, 095-5565266 อีเมลล์. QDSCONSULT@gmail.com

Archive for สิงหาคม 5th, 2016

  • ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ

    ISO 9001 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริการได้จัดตั้งและรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนาการผลิต และการให้บริการซึ่งสามารถ ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษัทจําเป็นต้องมีความตระหนักและเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งหลักฐานของ ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถประสบความสําเร็จในการเตรียมตัวตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ใบรับรองมาตรฐาน ISO...

    Read more