โทร. 095-5569429, 095-5565266 อีเมลล์. QDSCONSULT@gmail.com

ISO 9001 :2015

การให้คำปรึกษาสำหรับ ISO 9001 Version 2015 ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ต้องการทำระบบมาตรฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับการรับรอง

ข้อกำหนดในการทำระบบ ISO 9001:2015  ประกอบด้วยข้อกำหนด 10 ข้อ ดังนี้

1.  ขอบเขต ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

2. มาตรฐานอ้างอิง จาก ISO 9000:2015: หลักการและคำศัพท์

3. คำศัพท์และคำนิยาม

4. บริบทองค์กร (รู้จักว่าองค์กร เราคือใคร ผลิต, บริการ อะไร เป้าหมายคืออะไร)

5. การเป็นผู้นำ (ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นต่อระบบบริหารคุณภาพ)

6. การวางแผน (การดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส ต่อแนวโน้มของผลกระทบต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ)

7. การสนับสนุน (จัดให้มีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ, นำไปการปฏิบัติ, คงรักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)

8. การปฏิบัติงาน (ดำเนินการวางแผน, ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ)

9. การประเมินสมรรถนะ (การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน)

10. การปรับปรุง (พิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ยกระดับความพึงพอใจลูกค้า)

 

แผนการเข้าให้คำปรึกษาในการวางระบบ ISO 9001:2015

แผนงานวางระบบ ISO9001

ISO9001 Flow